ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
นายสุรินทร์ มั่นประสงค์
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
– ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2529
– ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนิสิต 43

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
“ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading