ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2567”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัสนิสิต 59

ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี พ.ศ. 2567
จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์
ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา
จึงได้จัด “โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567” เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการสอนให้ทันสมัยเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และยั่งยืน
รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2567
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ได้พิจารณาเห็นสมควรมอบรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567
ให้แก่อาจารย์ จำนวนทั้งหมด 8 ราย ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรดา อมาตยกุล เป็นหนึ่งใน 8 ท่านที่ได้รับรางวัลนี้
ทางมหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading