โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรม มน. “เชิดชูเกียรตินักกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566

       กองกิจการนิสิต โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร “เชิดชูเกียรตินักกิจกรรม”ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ อาคารขวัญเมืองโดยมีกิจกรรม ดังนี้

• กิจกรรมแลกเปลี่ยนเสวนาสะท้อนการดำเนินงานกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้เกียรติเป็นนำกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้มีตัวแทนจากองค์กรกิจกรรมส่วนกลางและตัวแทนสโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วม เพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และความประทับใจจากการทำกิจกรรม สิ่งที่อยากจะทำ สิ่งที่อยากให้มีต่อไปในปีการศึกษาหน้า รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้รับ กองกิจการนิสิต จะสรุปและนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป

• กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม โดยมีนางพรธิดา บุญยะโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้เกียรติซึ่งมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เพื่อขอบคุณนักกิจกรรม ที่ดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน


 

Loading