DSS NU for Friends

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนิสิตที่สามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้พิการในสังคม จึงได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทัศนคติ การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของนิสิตพิการมหาวิทยาลัยนเรศวร (DSS NU for Friends) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ บ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย โดยให้นิสิตพิการผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้พิการในแต่ละประเภทความพิการ มีทักษะในการให้การช่วยเหลือจำเป็นอย่างเหมาะสมเบื้องต้นได้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนิสิตพิการ อาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และนิสิตทั่วไป ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันสู่การสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตพิการและนิสิตทั่วไปต่อไปในอนาคตอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นนิสิตพิการ จำนวน 14 คน นิสิตจิตอาสาพี่เลี้ยง จำนวน 26 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นางพรธิดา บุญยะโรจน์) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการทั้ง 2 วัน เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการสร้างมิตรภาพดีๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมอาสาสมัครส้างสุขพิษณุโลก คุณปิยพงษ์ ชมสวนมั่งมี และทีมงาน เป็นวิทยากรประจำโครงการLoading