ประชุมกองกิจการนิสิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ประชุมกองกิจการนิสิตประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
————————–🔸🔶🔸————————–
กองกิจการนิสิต จัดประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมี นางพรธิดา บุญยะโรจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานเพื่อนขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมืองLoading