ประชุมทบทวนกระบวนการการดูแลด้านสุขภาพจิตนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิตร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนกระบวนการการดูแลด้านสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีเพิ่มขึ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องนเรศวร 308 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Loading