โครงการภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านการคัดเลือกโครงการภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมกิจกรรม “2024 “Rakkaew EmpowerU Camp” เพื่อเข้าร่วมอบรมการพัฒนาแนวคิดโครงการที่สร้างสรรค์และยั่งยืน รวมถึง “Entrepreneurial Leadership and Mindsets” ทัศนคติและภาวะผู้นำของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และให้นำเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไขโครงการ เพื่อนำเสนอต่อในเวทีระดับประเทศต่อไป ณ โรงแรมรอยัล เพนนินซูล่า เชียงใหม่

Loading