โครงการ NU Leadership Camp ค่ายผู้นำนักกิจกรรม มน.

กองกิจการนิสิต จัดโครงการ NU Leadership Camp ค่ายผู้นำนักกิจกรรม มน. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายด้านกิจการนิสิตแก่ผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้นำนิสิตจาก สภานิสิต องค์การนิสิต สโมสรนิสิตคณะ/วิทยาลัย และชมรมกิจกรรมส่วนกลาง ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนิสิตในปีการศึกษา 2567 และสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีเพื่อการทำงานเป็นทีมต่อไปในอนาคต ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ วนธารารีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก

Loading