ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น
และได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2566 (ระดับประเทศ) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่น
ได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจน
เป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่มอบหมายอันส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดี
1. นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัสนิสิต 48

2. นายคำภา ศรีดาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองบริหารจัดการระบบสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศิษย์เก่าปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนิสิต 44
3. ดร.รุ่งฤดี ฉันทวิทย์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ศิษย์เก่าปริญญาเอก ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พลังงานทดแทน
วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี รหัสนิสิต 53
4. นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญาตรี ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ รหัสนิสิต 39
ระดับปริญญาโท ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ รหัสนิสิต 54
5. นางสุรีรัตน์ ใจดี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รหัสนิสิต 48
6. นางนิตยา คงเวทย์
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ รหัสนิสิต 44
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัสนิสิต 54
7. เภสัชกร ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ รหัสนิสิต 44
8. นางภัทรพร โอฬารพุฒิกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 49
9. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 40
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 ประเภทนักบริหารภาครัฐ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 47
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 40
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2559
12. นายอดิศร เกิดโต
นายอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายสาธารณะ
คณะสังคมศาสตร์ รหัสนิสิต 48
13. นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยนาท
ศิษย์เก่าปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ รหัสนิสิต 43
14. นางสาวหทัยกาญจน์ ภิญโญทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ศิษย์เก่าปริญญาตรี ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รหัสนิสิต 46
15. นายมงคล สิงห์ปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 45
16. พันตำรวจเอก ณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย จังหวัดเลย
ศิษย์เก่าปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 38
17. พันตำรวจเอก ยุทธพงษ์ เมฆคะ
ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 52
18. พันตำรวจเอก ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์
ผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต จิตวิทยาการแนะแนว
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 47
19. เภสัชกรหญิงณีรนันท์ วีระพล
เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ปริญญาโท ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชกรรมชุมชน
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รหัสนิสิต 51
20. ดร.ละออ วันจิ๋ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 42
ปริญญาเอก ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 59
21. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 44
22. นายวิทยา เอื้องหมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 47
23. นายสุกิจ เมฆประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 47
24. นายเรืองศักดิ์ ขาวสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัสนิสิต 47
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—–
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading