ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับคัดเลือก“เทพีหาบทอง” ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวภัทรปภา มินรินทร์

ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่
“เทพีหาบทอง” ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเมื่อปี 2566 ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่ “เทพีหาบเงิน” เช่นกัน

นางสาวภัทรปภา มินรินทร์ เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
– ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ – พืชศาสตร์ รหัส 47
– ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รหัส 51
– ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำหน้าที่ “เทพีหาบเงิน” ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566
– ปัจจุบันเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

กว่าจะเป็นเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย…
การคัดเลือกเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นกรรมการจะพิจารณาทั้งรูปสมบัติ คือ ความเป็นกุลสตรี
การแสดงมรรยาทตามประเพณี เนื่องจากเทพีคู่หาบจะต้องเข้าพระราชพิธีพืชมงคล
ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และต้องมีสุขภาพแข็งแรง
รูปร่างต้องใกล้เคียงกันทั้ง 4 คน โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองนั้น
ถือได้ว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงในการร่วมในราชพิธีที่สำคัญของชนชาวไทยซึ่งในทุก ๆ ปี
และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองแล้วนั้น ต้องฝึกฝนอย่างหนักเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน
เนื่องจากตำแหน่งเทพีนางหาบมีหน้าที่แบกคาบหามกระบุงที่ใส่เมล็ดข้าวที่หนักกว่า 10 กิโลกรัม
ให้พระยาแรกนาโปรยเมล็ดข้าวลงยังลานแรกนา รวมถึงผู้ที่จะมาเป็นเทพีคู่หาบนั้น
ยังต้องฝึกฝนท่ายืน ท่านั่ง รวมถึงการหมอบคลาน ให้ถูกต้องตามแบบฉบับราชประเพณีโบราณดั้งเดิมมากที่สุด

—Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading