การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการมหาวิทยาลัยนเรศวร

กองกิจการนิสิตจัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ กีฬา และนันทนาการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมหารือ แนวทาง การจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพ และภาวะอารมณ์ของนิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า ให้มีความสุขพร้อมสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องนเรศวร 101 สำนักงานอธิการบดี
 

Loading