โครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567

กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตสู่การปฏิบัติในระดับคณะ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ รวมทั้งมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านกิจการนิสิต พร้อมด้วย ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงผังยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารด้านกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย และผู้ประสานงานด้านงานกิจการนิสิต ในระหว่างวันที่17-19 พฤษภาคม 2567 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


Loading