โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำเพื่อนักศึกษาพิการ

กองกิจการนิสิต นำโดย นางอรวรรณ แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นำนิสิตนายอภิชาต เจริญสุขรุ่งเรือง นิสิตชั้นปี2 คณะ วิทยาศาสตร์ และนางสาวสิริยากร หมั่นบุญ นิสิตชั้นปี 3 คณะบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วม โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำเพื่อนักศึกษาพิการ จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรม Health Land Resort & Spa จังหวัดชลบุรี

Loading