ประชุมกองกิจการนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมกองกิจการนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567


กองกิจการนิสิต จัดประชุมบุคลากรกองกิจการนิสิต ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้างาน เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานเพื่อนขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพันธกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องขวัญเมือง 2 อาคารขวัญเมือง

 

Loading