ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการทำงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายสภานิสิตนักศึกษา โดยมี ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และที่ปรึกษาสภานิสิต เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนเรศวร 310 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading