ประชุมเตรียมความพร้อมรับนิสิตใหม่เข้าหอพัก

กองกิจการนิสิต  นำโดย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต  จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับนิสิตใหม่เข้าหอพัก ระหว่าง วันที่ 16-18 มิถุนายน 2567 โดยมีบุคลากรฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมในจุดให้บริการ ทั้งเรื่องของเส้นทางการจราจร บริการรถเข็น เอกสารรายงานตัวการเข้าหอพัก ฯลฯ ณ ห้องสุขภาวะ อาคารขวัญเมือง

Loading