KM : การบริหารโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม KM : การบริหารโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนการเขียนโครงการและประเมินผลโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมถึงการทบทวนกระบวนการดำเนินการโครงการให้คล่องตัวในการทำงาน โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องขวัญเมือง 2

Loading