ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567

กองกิจการนิสิต จัดประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง LOBBY อาคารขวัญเมือง และผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวนโยบายที่สำคัญ 2 เรื่องดังนี้
(โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
ข้อมูลพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน การกู้ยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) การให้คำปรึกษาด้านการเรียน รวมถึงหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
(โดย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม)
การส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ให้ความสำคัญเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คารพและเห็นคุณค่าของความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ทางวัฒนธรรม และความเหลื่อล้ำ เน้นบทบาทความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมและมีประโยชน์ต่อส่วนร่วม University Social Responsibility (USR) สนับสนุนการเข้ากิจกรรมของนิสิตด้วยความสมัครใจ เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับนโยบาย Happy Students & Sustainable Campus Life และการสร้างระบบนิเวศ ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่ายกาย จิตใจ รวมถึงการดูแลที่พักอาศัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยและมีความสุข

Loading