นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน จำนวน 2 คน คือ นางสาวเบญจรัตน์ ดีเรือง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และนายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร จาก นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 314 total views,  1 views today