ประชุมคณะกรรมการพิจารณานิสิตที่ได้รับทุนกรณีที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณานิสิตผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิต  ที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัย ทุนละ 2,000 บาท

Loading