โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่องค์กรกิจกรรมคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563

📝โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่องค์กรกิจกรรมคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 🗓ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 😄โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ 🗂และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความเชียวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ อบรมในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” และหัวข้อ “วงจรคุณภาพ PDCA กับการทำกิจกรรม” ✍และการอบรมในหัวข้อ “การเขียนโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย” โดยทีมงานกองกิจการนิสิต 🤭ทั้งนี้ผู้ดำเนินโครงการได้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และให้นิสิตสวมแมสและใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน👌

Loading