เข้าร่วมรับมอบโล่ห์เกียรติคุณและประกาศอนุโมทนาบุญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบหมายให้ นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมรับมอบโล่ห์เกียรติคุณและประกาศอนุโมทนาบุญ จากเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก (พระราชรัตนสุธี) ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจกให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000 ชิ้น ให้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก

Loading