เสวนาแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับสังคมไทยในอนาคต

ผู้นำนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับสังคมไทยในอนาคต 🍂ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563🏘ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

Loading