การประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิตได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อรับรางวัลนิสิตยอดเยี่ยม รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสวัสดิการนักกีฬา ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเสลา1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายทั้ง5ด้าน

Loading