โครงการท้องถิ่นไทย รักษ์พื้นที่สีเขียว

ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย นายประยูร สิงห์วิภาส ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานอธิการบดีด้านรัฐพิธี พร้อมบุคลากรกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทย รักษ์พื้นที่สีเขียวกิจกรรม “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ สาธารณะบึงจาน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก

« ของ 2 »

Loading