โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเครือข่ายยาเสพติด

ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเครือข่ายยาเสพติด กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 16 สถาบัน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรจากสถาบันเครือข่ายมาเข้าร่วม 16สถาบัน เพื่ออบรมการให้ความรู้การเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของสถาบันในเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 14สิงหาคม 2563 ณ ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

« ของ 4 »

Loading