ส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

กองกิจการนิสิตดำเนินการให้นิสิตกรอกคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และส่งเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading