ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างบัญชีแนบท้ายประกาศวินัยนิสิตไม่ร้ายแรง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะทำงานจัดทำร่างบัญชีแนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยนิสิตอย่างไม่ร้ายแรง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาตร์ เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการกองกฎหมาย นิติกร รวมถึงผู้อำนวยการกองกิจกรรมนิสิต หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแนะแนวและให้คำปรึกษา 1 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading