โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 85

#ฝึกอบรมการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจรุ่นที่85
ตามที่ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 85 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ขึ้น เพื่ออบรมและรับความรู้ในการจัดการขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ขยายผลต่อเนื่องสู่สาธารณชนนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการอบรมฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกชยาสิทธิ์ คำสายพรม และนายชัยยงค์ นวลใจบุตร ในนามของหน่วยหอพักนิสิต งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เข้าร่วมอบรมฯ โดยโครงการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน กล่าวเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมในหัวข้อต่างๆ ตลอดเวลา 5 วัน อาทิเช่น ยุทธการเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรเทคนิคการคัดแยกพลาสติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายให้ได้กำไรสูงสุด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากขยะชุมชน และพลังงานทดแทนจากขยะ เป็นต้น รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจริงในหัวข้อต่างๆ อีกด้วย ซึ่งการจากอบรมฯ ดังกล่าว จะนำมาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และฝึกปฏิบัติเพื่อปรับพฤติกรรมให้นิสิตเกิดการตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะได้จริงภายในสถาบันนั่นเอง

Loading