พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Main Conference อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกิจการนิสิต ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 องค์กร สำหรับองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางที่มีผลการดำเนินงาน ในระดับดีเยี่ยม โดยผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลางให้เป็นรูปธรรม และยกระดับคุณภาพขององค์กรกิจกรรมนิสิตให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับองค์กรกิจกรรมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้วยการยกระดับให้เป็นองค์กรคุณภาพแห่งปี

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่
//www.sa.nu.ac.th/photo63/08-26-2-63/

 

 

Loading