โครงการสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Main Conference อาคารบริการเทคโนโลยรสารสนเทศ กองกิจการนิสิต จัดโครงการสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษา และการบรรยายการแนะนำกระบวนการ/ขั้นตอนการช่วยเหลือนิสิตในการดำเนินกิจกรรมนิสิต โดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (นางศิริวรรณ  กมลพัฒนะ) รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมนิสิต เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

Loading