ทุนการศึกษานิสิตที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

#ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา #สำหรับนิสิตที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนิสิต ผู้ปกครอง และประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นิสิต ทุนละ 2,000 บาท ณ ห้องเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย งานบริการสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่ www.sa.nu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 055 961216

Loading