โครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมือวันที่ 28 สิงหา2563 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายฝึกทักษะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงานและบริการต่างๆ ให้นิสิตได้รับทราบเพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ทั้งนี้ มีนิสิตใหม่และนิสิตรุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 130คน โดยจะแยกการฝึกทักษะรับความรู้จากวิทยากร 3ด้าน ได้แก่ การขับร้อง การเต้น และการเล่นดนตรี จัดโดยงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27-30 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading