โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ช่วงที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ช่วงที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำกับนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อมหาวิทยาลัย” โดยคุณสิทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ม.เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีนิสิตสนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 150 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยงานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มน.

 

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่  //www.sa.nu.ac.th/photo63/08-29-2-63

 

Loading