การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพื่อรักษาความปลอดภัยทางด้านการจราจร และเพื่อให้การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทุกท่าน สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยมีกำหนดการตรวจบันทึกรายชื่อผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากท่านใดถูกจดบันทึกรายชื่อ จะมีการดำเนินการทางวินัย ดังนี้
๑. สำหรับนิสิต เมื่อถูกบันทึกรายชื่อ ๓ ครั้ง จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ ๕ คะแนน
๒. สำหรับอาจารย์/บุคลากร จะมีการรายงานไปยังต้นสังกัด
จึงขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ด้วยรักและห่วงใย จากใจมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading