โครงการปฐมนิเทศนิสิตพิการ และเข้าพบอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กาญจนา เงารังสี อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร  บุณยรัตนพันธุ์ โดยมี นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงาน จากนั้นอธิการบดีกล่าวให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพิการสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 20 ราย  ณ  ห้องประชุมเสลา 1  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/08-31-63

 

Loading