แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมหัวหน้างาน นำกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Loading