สัมภาษณ์จัดลำดับนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาจัดลำดับนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต อาคารเอนกประสงค์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น 84 ราย ทั้งนี้ งานบริการสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ที่ www.sa.nu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 05-596-1216

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่ //www.sa.nu.ac.th/photo63/09-10-63/

 

Loading