นิสิตหอพักปลอดภัยจากไข้เลือดออก

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงหน้าฝนนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จึงได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 15 อาคาร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เป็นอย่างสูงที่ห่วงใยสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading