ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวรและหอพักในเครือข่ายฯ ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่ กองกิจการนิสิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร และหอพักในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนานิสิตหอพักร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษานิสิตหอพักตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและความสนใจของนิสิตหอพักเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของนิสิตหอพัก นั้น

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต นำโดย หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต (นางพรธิดา บุญยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร และหอพักในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้อง Lobby อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 256 คน

 

ชมภาพทั้งหมดได้ที่  //www.sa.nu.ac.th/photo63/09-17-2-63/index.html

Loading