สัมภาษณ์ “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

นางพรธิดา  บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต  ให้เกียรติร่วมต้อนรับ คุณญานี  ศิริวัฒนกุล พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเดินทางมาสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อขอรับแอเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องให้คำปรึกษากลุ่ม 1 ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตที่เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 11 ราย ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้แจ้งต่อไป

Loading