ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับทุนโควิทฯ (รอบที่ 2)

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณารอบจัดสรรเพิ่ม สำหรับนิสิตที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนจากการประชุมพิจารณาในรอบแรกไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น จำนวน 51 คน และได้ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น จำนวน 29 คน โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนิสิต ผู้ปกครอง และประชาชนที่เดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นิสิต ทุนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ งานบริการสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่ www.sa.nu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 055 961216

Loading