ประชุมกองทุนศิษย์เก่า

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  กองกิจการนิสิต นำโดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์),
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ร่วมกับประธานชมรมศิษย์เก่าคณะ และผู้แทนศิษย์เก่าคณะ
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2563

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานสถานะการเงินกองทุนศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2563
และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ / กิจกรรมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563


 187 total views,  1 views today