กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมนัดพบนิสิตต่างชาติ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรมนัดพบนิสิตต่างชาติ ณ ห้องขวัญเมือง 1 อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสอบถามและแนะนำการใช้บริการสวัสดิการในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงให้นิสิตต่างชาติได้พบปะ พูดคุย ร่วมกันอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว มีนิสิตต่างชาติเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งเป็นนิสิตจากประเทศภูฏาน ประเทศกัมพูชา ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย

Loading