แนะแนวอาชีพสอนเขียนเรซูเม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 63 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพสอนเขียนเรซูเม่ ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรในรายวิชา การจัดการการดำเนินชีวิต (Living Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตรู้จักตัวเองมากขึ้น และเข้าใจแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสายอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวธีรยา ธีรนาคนาท กรรมการ บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Loading