ตรวจเยี่ยมและติดตามนิสิตทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เนื่องจากทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน และตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านั้น ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสมของระดับสติปัญญา และความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้ ที่ได้รับกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองสืบไป และได้มอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ เข้านิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำต่างๆ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 นำโดย ร.อ.สมพร รามพุตยา และ ด.ต.ยอดชาย นันทวงษ์ ได้เข้านิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำต่างๆ แก่นิสิตในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากการนิเทศตรวจเยี่ยม พบว่านิสิตในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน  มีความประพฤติดี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ด้วยกัน มีความห่วงใยเพื่ออาทรต่อกันในระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  และมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และคาดว่านิสิตเหล่านี้จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ทำงานที่มีรายได้ที่จะดูแลตนเองและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-12-63

 

 

Loading