จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ร.9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต ร่วมกับ ผู้ประกอบการหอพักในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป นำโดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และคณะ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ตัวเรา” ณ บริเวณหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกว่า 500 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เป็นกิจกรรมที่จัดให้นิสิตจิตอาสา จำนวนกว่า 120 คน ได้ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสาธารณะ เสียสละร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
  2. กิจกรรม “ปณิธานต้นไม้ของพ่อ” เป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ด้วยการให้นิสิตตั้งปณิธานของตนเองว่า “ตนเองจะทำความดีถวายให้พ่อหลวง ร.9 ได้อย่างไรบ้าง”  แล้วเขียนบนลงใบไม้ความดี หลังจากนั้นนำไปแขวนบนต้นไม้ของพ่อที่ทางหอพักนิสิตได้จัดเตรียมไว้ เพื่อเตือนใจและกระตุ้นให้นิสิตทำในสิ่งที่ตนตั้งปณิธานไว้ให้ได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
  3. กิจกรรมแจกข้าวไข่เจียว เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการหอพักในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประกอบการร้านค้าต้างๆ และประชาชนทั่วไป ได้ทำข้าวไข่เจียวให้แก่นิสิตและประชาชนทั่วไปรับประทาน ฟรี จำนวนกว่า 1,200 กล่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อหวังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยแบ่งเบารายจ่ายค่าอาหารให้แก่นิสิตหอพักและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทำความดีเพื่อพ่อหลวง ร.9 ในฐานะคนไทยกลุ่มหนึ่งที่พอจะทำความดีให้พ่อได้ ด้วยการเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติตามที่พ่อหลวงสอนไว้ โดยพวกเราจะยึดถือและปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป ถึงวันนี้พ่อหลวงจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว แต่พระองค์ท่านก็จะยังสถิตอยู่ในใจของพวกเราเหล่าพสกนิกรของพระองค์ท่านต่อไป ตราบนานเท่านาน

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-13-63

 

Loading