การประชุมพิจารณาผลงานศิษย์เก่า เพื่อทูลเกล้าฯ เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

 

                     วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาประวัติและผลงานศิษย์เก่า เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีศิษย์เก่าร่วมเสนอผลงานทั้งหมด 5 คน 5 ผลงาน ทั้งนี้ ผลการพิจารณา
คัดเลือกจะประกาศอีกครั้งหลังจากได้รับการรับรองมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมมาเป็นเวลานาน โดยมีศิษย์เก่าจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงาน หรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ นั้น
ซึ่งงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำทุกปี จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการเสนอชื่อของศิษย์เก่าที่มีผลงาน ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ฯ
“เพราะศิษย์เก่า คือทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร”
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

 

 

Loading