พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการมูลนิธิ SET นำโดย กรรมการอาวุโสมูลนิธิ SET (ผศ.สุภาพร พรพิบูลย์), กรรมการมูลนิธิ SET (ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง) และผู้ช่วยคณะกรรมการและผู้ประสานงานมูลนิธิ SET (อาจารย์สรสิงห์ เกาหวาย) ได้ให้เกียรติมามอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน จำนวน 22 ทุน แบ่งเป็นทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ทุนๆละ 20,000 บาท และทุนการศึกษาในการระลึกถึงคุณปีเตอร์ เอส โรบินสัน (In memory of Mr.Peter S.Robinson) จำนวน 20 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์), ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต, หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ ดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (ผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา) เข้าร่วมพิธีมอบทุนฯ ดังกล่าว ในฐานะรุ่นพี่ผู้ที่ได้รับทุน The SET Foundation คนแรก ทั้งนี้มูลนิธิ SET เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 โดยพระปีเตอร์ ปัญญาปทีโป ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวอังกฤษ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลในปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้และมีโอกาสสร้างอนาคตของตนเองที่ดีขึ้นได้ต่อไป

ติดตามภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-20-63

 

Loading