พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรจะมี เพราะการศึกษาสร้างจิตสำนึกการเป็นมนุษย์ สร้างคนมีความรู้ในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต แต่ประเทศไทยทุกวันนี้กลับมีเด็กอยู่จำนวนไม่น้อยที่มีแนวโน้มว่าจะขาดโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ จากการเชิญชวนบริจาคผ่านรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบต่อเนื่องทุกเดือน และเป็นรายครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 134 ราย รวมเป็นเงิน 1,049,851.79 บาท โดยกองทุนฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อนและประสบปัญหาทางด้านการเงิน และได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์) เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคเงินทุนฯ ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมรับทุน จำนวนทั้งสิ้น 62 คน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท, ทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท และทุนการศึกษานิสิตฉุกเฉิน จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท

ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่นี่ www.sa.nu.ac.th/photo63/10-26-63

Loading